HomeVatikánsky Rozhlas
 

Rubriky


  Charita a solidarita


  Cirkev


  Kultúra a spoločnosť


  Vatikánske    dokumenty


  Ekumenizmus


  Rodina


  Mladí


  Spravodlivosť a    pokoj


  Politika


  Náboženstvá a    dialóg


  Veda a Etika


  Audiencie a Anjel    Pána


  Apoštolské cesty

Iné jazyky


  Kto sme


  Čas vysielania


  Naše programy


  Napíšte nám


  Produkcia VR

 home > Vatikán


 

Usporiadanie Vatikánu a diplomatické vzťahy

Termín Svätá stolica sa vzťahuje na najvyššiu autoritu Cirkvi, pápeža ako rímskeho biskupa a hlavu Kolégia biskupov. Označuje teda centrum vlády Katolíckej cirkvi. Svätá stolica je inštitúciou, ktorá v zmysle zákona a medzinárodnej praxe, je právnickou osobou, čo jej umožňuje podpisovať dohody a posielať i prijímať diplomatických zástupcov ako ktorýkoľvek iný štát.

Mestský štát Vatikán, ktorý vznikol 11. februára 1929 na základe Lateránskej dohody (ktorou Taliansko opäť uznalo Svätej stolici plné právo na vlastníctvo a zvrchovanosť nad Vatikánom, ako je v súčasnosti zložený). Ide o malú územnú realitu s funkciou umožniť pápežovi slobodne vykonávať svoju službu vedenia Univerzálnej cirkvi.

Mestský štát Vatikán a Svätá stolica, ktoré sú zvrchovanými subjektmi medzinárodného práva, všeobecne uznaného, sú nerozlučne spojené v osobe Najvyššieho veľkňaza, ktorý je hlavou štátu, a ktorému náleží plné legislatívne, súdne a výkonné právo. Počas uprázdneného stolca, táto moc prechádza na Kardinálske kolégium. Najvyšší veľkňaz riadi štát prostredníctvom Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán (legislatívna moc; je zložená z kardinálov, ktorých menuje na 5 rokov) a Governatorátu Mestského štátu Vatikán (výkonná moc).

Legislatívne rozhodnutia sú publikované v osobitnej prílohe Acta Apostolicae Sedis.

Súdna moc je vykonávaná v mene Najvyššieho veľkňaza orgánmi zriadenými podľa právneho usporiadania štátu: jediný sudca, jeden súd prvej inštancie, jeden odvolací súd a jeden súd na zrušenie rozsudku.

Najvyššiemu veľkňazovi je rezervovaná, prostredníctvom Štátneho sekretariátu, reprezentácia Vatikánskeho štátu vo vzťahoch so štátmi, pri uzatváraní dohôd a pri diplomatických vzťahoch.

Aj keď ešte neexistoval Mestský štát Vatikán, medzi rokmi 1870 a 1929, Svätá stolica mala diplomatické vzťahy s mnohými štátmi. Diplomatickí zástupcovia pri Svätej stolici, s istou pravidelnosťou, sa objavujú už od konca XV. storočia. V XVI. storočí sa začínajú zriaďovať trvalé zastupiteľstvá.

Svätá stolica, okrem aktívneho práva diplomatického zastupiteľstva (pápežskí legáti, ktorí zastávajú funkciu zástupcu Rímskeho pápeža v jednotlivých štátoch a pred cirkevnou hierarchiou miesta, sú Apoštolskí nunciovia), vykonáva aj pasívne právo. To znamená, že prijíma legátov, ktorých štáty vysielajú na mimoriadnu a dočasnú misiu, alebo riadnu a stálu.

Mestský štát Vatikán a Svätá stolica, ako zvrchovaný orgán Katolíckej cirkvi, sú stále viac uznávané pre ich vznešený medzinárodný charakter. Obe sú členmi medzinárodných organizácií a zúčastňujú sa medzinárodných konferencií, ako to upravujú príslušné dohody.

Bilaterálne a multilaterálne diplomatické vzťahy Svätej stolice.

Hlava štátu: Jeho svätosť Benedikt XVI. 265 pápež, Joseph Ratzinger, narodený v Marktl am Inn (Nemecko) 16. apríla 1927.
 
 

Začiatok pontifikátu: 2005
19. apríla: výročie zvolenia Jeho svätosti Benedikta XVI.
24. apríla: výročie začiatku uvedenia do úradu Najvyššieho Pastiera Cirkvi

 

Predseda Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán a governatorát mestského štátu Vatikán: Kardinál Edmund Kazimír Szoka, od 14. októbra 1997.
 
 

Najvyšší Veľkňaz je zvolený kardinálmi, ktorí nedovŕšili 80 rok života, v konkláve podľa noriem Apoštolskej konštitúcie Universi Dominici gregis ktorú vydal Ján Pavol II. 22. februára 1996. Pojednáva o uprázdnenom Apoštolskom stolci a voľbe Rímskeho pápeža.

Kolégium kardinálov je rozdelené na tri rády (biskupský, kňazský a diakonský) a je zložené z kardinálov kreovaných pápežom z klerikov, ktorí prijali aspoň kňazské svätenie.

 

Pápežské vojenské útvary, s výnimkou Švajčiarskej pápežskej gardy, boli zrušené 14. septembra 1970 počas pontifikátu Pavla VI.

O vnútronú bezpečnosť Mestského štátu Vatikán sa starajú:

O vonkajšiu bezpečnosť Mestského štátu Vatikán sa stará Inšpektorát verejnej bezpečnosti pri Vatikáne (Taliansky štát).

 
späť na Rímsku kúriu
____________________________________________
Archív

Osobitn vysielania


Newsletter

Prihlás sa

Vysielania


Naživo


podcast


Zo záznamu


Professional audio for rebroadcasting


Audio/Video


Multimedia playerHlas pápeža


Anjel pna

Audiencie


Slovensk rodina Vatiknskeho rozhlasu


Pastoračn cesty Jána Pavla II.


Hubda

Hubda

Liturgick programy

Liturgick programy

Predchádzajúca strana  Predchádzajúca strana
Home  Home
Napíšte nám  Napíšte nám
top
top
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits
top
top